top of page
IMG_7960.jpg

Voorwaarden

Veiligheidsmaatregelen: 

Voor jouw en onze veiligheid moeten we ons samen houden aan het daarvoor opgestelde protocol:

 • Tussen de afspraken in zit een pauze van 45 minuten. Hierin maken we alles schoon (tafel, deurklinken, leuningen, toilet etc.) en luchten we de ruimte. Hierdoor hebben de klanten onderling zo min mogelijk contact. We zullen dus strakker plannen/werken.

 • Bij voorkeur eigen hoeslaken mee en 2 grote handdoeken.

 • Neem zo min mogelijk spullen mee en stop zoveel mogelijk in je tas of jaszak.

 • Handen wassen bij binnenkomst, na toiletbezoek en niezen/hoesten.

 • Behandelingen dienen na afloop te worden afgerekend per PIN.

 

Disclaimer

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Bij behandelingen en consulten


Om de sessie zo soepel te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Deze voorwaarden dien je bij je eerste afspraak te ondertekenen als zijnde gezien en geaccordeerd.

 1. De Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de regelgeving van de beroepsvereniging.

 2. De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

 3. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

 4. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 5. De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

 6. De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

 7. De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

 8. De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 9. De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 10. De Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 11. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 12. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

 13. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 14. De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

 15. De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 16. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt per PIN. Je ontvangt de factuur digitaal.

 17. De Natuurgeneeskundig Therapeut beschikt over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor deze tegemoet komt aan de eis zoals die nu door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het regelement behorende bij de Geschillencommissie waarbij deze aangesloten is kun je via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie. Indien je een klacht hebt, meld deze dan eerst bij de beroepsvereniging die een mediation-traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt je klacht gemeld bij de geschillencommissie.

 


Bij deelname aan yogalessen


Studio Reyn is niet aansprakelijk voor:

 1. Lichamelijke en / of geestelijke klachten, ontstaan voor, tijdens, of na een les of workshop.

 2. Beschadigde, gestolen, verloren of achtergelaten eigendommen.

 3. Studio Reyn ervan uit dat je alle noodzakelijke informatie accuraat hebt gemeld die van belang kunnen zijn voor een veilige en gezonde uitoefening van de yoga-oefeningen. 

 4. Je neemt volledige verantwoording voor alle risico’s, verwondingen of beschadigingen, bekend of onbekend, welke je kan oplopen als gevolg van deelname aan de lessen van Studio Reyn.

 5. Je schort bij deze volledig bewust, vrijwillig en uitdrukkelijk alle eisen op ten aanzien van Studio Reyn en wat betreft verwondingen en / of beschadigingen die je als gevolg van deelname aan de lessen kan oplopen.

 6. Als je een les wilt annuleren, vergeet je je niet minimaal 8 uur van tevoren af te melden. Hierdoor hebben anderen de mogelijkheid om deze plek te reserveren.

bottom of page